OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

CZERNY.PL – Jakub Czerny NIP: 6351850678, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

1. wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
a) dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia komunikacji z administratorem
b) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
c) dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

2) dane przetwarzane będą ponadto w celu świadczenia usług przez administratora:
a) dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
b) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
c) dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

3. dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
a) dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
b) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
c) dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo

4. dane mogą być również przetwarzane w celu przechowywania faktur i rachunków (Prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości):
a) dane przechowywane będą przez co najmniej 5 lat od zamknięcia roku podatkowego firmy w którym została wystawiona ostatnia faktura z klientem.

5) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
a) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy.

Kontakt w sprawach związanych z RODO: kontakt@czerny.pl